ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا

Super User 25 بهمن 1395

*ليلا ذوقي

**بيتا آجيل چي

***زهرا نوبهار

چكيده: زمينه و هدف: فشار هاي رواني ناشي از شغل ،از جمله استرس هايي هستند كه اگر بيش از حد باشند مي توانند سبب عوارض جسماني، رواني و رفتاري براي فرد شده ،سلامت را به مخاطره انداخته، اهداف سازماني را تهديد كرده و منجر به كاهش كيفيت عملكرد فرد مي گردد.يكي از روش هاي موثر براي كاهش اين استرس مديريت زمان است.بنا براين پژوهش با هدف ارتباط بين مهارت مديريت زمان با ميزان استرس شغلي در مديران و كاركنان زن ناجا انجام شد.

ادامه مطلب: ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا